Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění a Nařízením (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR).
 2. Správce osobních údajů informuje klienta, že za účelem naplnění kupní smlouvy a povinností vyplývajících z daňových předpisů a předpisů týkajících se poskytování zdravotní péče a prodeje léčiv bude zpracovávat osobní údaje klienta pouze po nezbytně dlouhou dobu, a to zejména: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, údaje o prodaných (vydaných) léčivech, doplňcích stravy a zakoupeném zboží a poznámkách týkající se zdraví klienta (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Pokud klient souhlasil se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely na dobu neurčitou, bude správce osobních údajů uchovávat osobní údaje, a to zejména jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, údaje o prodaných (vydaných) volně prodejných léčivech a zakoupeném zboží za účelem zasílání a předávání marketingových sdělení. Výše uvedené údaje jsou zpracovávané automatickým způsobem s možností profilování.
 4. Správce osobních údajů informuje klienta, že může Správce osobních údajů požádat o opravu osobních údajů a jejich doplnění, omezení zpracování osobních údajů a vymazání osobních údajů. Dále má též klient právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. V případě, že klient souhlasil se zpracováním osobních údajů na základě dobrovolného souhlasu za účelem zasílání marketingových sdělení, má klient právo odvolat kdykoli tento svůj souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování daného osobního údaje založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 
 5. Zpracováním osobních údajů klienta může klient pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. V takové případě je mezi správcem osobních údajů a třetí osobou uzavřena Zpracovatelská smlouva, obsahující ujednání o mlčenlivosti a zachování bezpečnosti při nakládání s osobními údaji. Správce osobních údajů informuje, že osobní údaje bez souhlasu klienta předává zejména za účelem plnění smlouvy zdravotní pojišťovně jejímž je klient pojištěncem a orgánům státu na základě zákonné povinnosti či rozhodnutí státního orgánu. 
 6. Klient je oprávněn se dotázat jak a kdy bylo s jeho osobními údaji nakládáno.
 7. Správce osobních údajů informuje klienta, že dozorovým orgánem, pokud se týká nakládání s osobními údaji, je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz . V případě, že je klient přesvědčen o poškození jeho práv v souvislosti porušením právních předpisů upravujících nakládání s osobními údaji, může podat stížnost dozorovému orgánu.
 8. V případě dotazů a nejasností ohledně nakládání s osobními údaji Vám vše rádi vysvětlí naši zaměstnanci.
 9. Michal Wachtel WAuto, IČ: 76257967, sídlem: Vyškov, Cukrovarská 489/30, 68201, je správce osobních údajů, kontaktní údaje:
  • Korespondenční adresa Michal Wachtel WAuto, IČ: 76257967, sídlem: Vyškov, Cukrovarská 489/30, 68201
  • Emailová adresa [email protected]
  • Za správce osobních údajů jedná ve věci zpracování osobních údajů zástupce Michal Wachtel, email: [email protected]   
  • Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Michal Wachtel, email: [email protected]